Revalidatiegeneeskundige diagnostiek, behandeling en coaching  

Behandeling en coaching  voor chronische pijn en  belastbaarheidsproblematiek

Diagnostiek  Chronische pijn Fibromyalgie  Rev. na oncologie

Behandeling  Whiplash  Rugpijn   RSI/CANS    CVS/ME

Coaching    CRPS   HSD/EDS     Belastbaarheidsproblematiek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie zijn wij? Klatte Pijncoaching is een  praktijk voor medisch specialistische diagnostiek en (monodisciplinaire) behandeling voor mensen met chronische pijn en belastbaarheidsproblematiek.

Ook voor zeer complexe en 'uitbehandelde' pijnpatiënten kan onze praktijk verbeteringsmogelijkheden bieden door onze individuele cliëntgerichte behandeling, onze visie en ervaring.                                                 

Respect, Veiligheid en Vertrouwen staan aan de basis van onze behandeling.

Waarom? Chronische pijn, belastbaarheidsproblematiek en vermoeidheid  komen helaas veel voor en vormen een groot probleem voor patiënten, behandelaars en de samenleving. 

Voor patiënten met chronische pijn heeft vrijwel ieder revalidatiecentrum een behandelprogramma in de aanbieding. Vaak betreft het dan een aanbodgericht (groeps-)programma gedurende ongeveer 16 weken, gericht op leren leven met blijvende pijn.

Helaas blijkt vaak dat na deze revalidatieperiode nog forse problematiek resteert en dat veel patiënten als gevolg van een combinatie van medische, psychische en sociale factoren niet voldoende in staat zijn een blijvende balans te vinden en te behouden in hun lijf, geest en leven.

De huidige geneeskunde is vaak te zeer verzuild om deze complexe multifactorieel bepaalde problematiek te ontrafelen en in balans te brengen. 

Door alle aspecten van uw pijnsyndroom in samenhang te bezien en uw persoonlijke situatie als uitgangspunt te houden kan de vicieuze cirkel van uw pijnsyndroom worden omgebogen tot een opgaande spiraal.

Voor wie? Klatte Pijncoaching is door de basisprincipes van respect, veiligheid en vertrouwen, onze grote expertise en cliëntgerichte, individuele benadering met name gespecialiseerd in behandeling van personen met complexe chronische pijn, vermoeidheid en belastbaarheidsproblematiek.

Wij behandelen tevens belastbaarheidsproblemen na kanker, CVA, NAH en ziektebeelden zoals Fibromyalgie, Whiplash, Chronische Vermoeidheid (CVS), Dystrofie (CRPS), Hypermobiliteit en bindweefselaandoeningen (HSD/ EDS), Bekkeninstabiliteit, chronische rugklachten etc..

Wat bieden wij? Primair bieden wij op maat gesneden medisch specialistische individuele behandeling, waarbij er multifactorieel gekeken wordt: o.a. medicatie, injecties, orthesiologie, voorzieningen, operatieadvies. Tevens bieden wij  begeleiding, waarbij samen met u gezocht wordt naar alle factoren die tot uw klachten hebben geleid en deze in stand houden. Dit kunnen lichamelijke, psychische en sociale factoren zijn, meestal een combinatie hiervan. Wij streven naar herkenning, erkenning en grip ten aanzien van de mogelijkheden en kwetsbaarheden van uw eigen lijf en geest. U krijgt inzicht in eigen gedrag, keuzes en de consequenties hiervan. Dit resulteert in verbeterde fysieke en mentale balans, meer herstelvermogen, afname van klachten, verbeterd welbevinden. Tijdens de behandeling stellen wij zonodig de zorg bij op geleide van uw individuele beloop en behoefte.

Aangezien de complexe chronische pijnpatiënt vaak tevens kwetsbaarheden of negatieve ervaringen heeft op het gebied van psyche en persoonlijkheid worden veiligheid en vertrouwen binnen de behandelrelatie als basisprincipe gehanteerd.

Klatte Pijncoaching zoekt op indicatie afstemming met uw therapeut, huisarts, medisch specialist of psycholoog. Desgewenst kunnen wij begeleiding bieden in het contact met verzekeraars, letselschade, UWV, gemeente etc.

Kortom: wij bieden zorg op maat! Mocht u nieuwsgierig geworden zijn, voor een eerste indruk kunt u ook een lezing bekijken die gehouden is voor de Ehlers Danlos patiëntenvereniging  https://youtu.be/SvQWC6Gj8sE

Informatie over de praktijk:

Klatte Pijncoaching is een éénpersoons (solist) praktijk van dhr. drs. M.A.P. Klatte,  Revalidatiearts. 

De monodisciplinaire poliklinische behandeling door de medisch specialist valt onder medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg. Er zijn dus geen therapeuten in dienst bij Klatte Pijncoaching. Indien therapeutische begeleiding gewenst is, zal contact en afstemming worden gezocht met een geschikte therapeut in uw woonomgeving.

Waar? Onze behandellocatie is:

"Bubbels Bewegen" - Stadshagen 

Sportlaan 2

8044 PG Zwolle

Polikliniekdagen op maandag, dinsdag en woensdag.

Declaratie en vergoeding zorgkosten:

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft aan Klatte Pijncoaching een beschikking solist afgegeven (deze beschikking is te raadplegen op de website van de NZa (http://nza.nl). Met de afgifte van deze beschikking valt de praktijk onder de reikwijdte van de Prestatie- en tariefbeschikking medisch specialistische zorg 2017, kenmerk: TB/REG-17620-02. Hierdoor beschikt de praktijk over de vereiste juridische titel om de door de medisch specialist geleverde, respectievelijk te leveren zorg bij een zorgverzekeraar of consument in rekening te brengen. Hiertoe kunnen wij gebruik maken van de prestatiebeschrijvingen (DBC-zorgproducten en overige zorgproducten) en tarieven van de Prestatie- en tariefbeschikking medisch specialistische zorg. Dat betekent daarmee dat de inhoudelijke behandeling binnen het kader van Medisch Specialistische zorg/ Ziekenhuiszorg past en voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komt.

Klatte Pijncoaching maakt gebruik van de onderstaande DBC-zorgproducten en de daarbij behorende declaratiecodes, waarbij de gebruikte code afhankelijk is van de benodigde en noodzakelijke intensiteit van behandeling.

1. zorgproductcode 9990027198; consult(en) en/of behandeling door Revalidatiearts en/of meerdere zorgverleners tot maximaal 4 gewogen behandeluren (per subtraject) bij revalidatiebehandeling, waarbij de  declaratiecode 14E489 gehanteerd wordt. 

2. zorgproductcode 990027199; behandeling door Revalidatiearts en/of een of meerdere zorgverleners met meer dan 4 tot maximaal 9 gewogen behandeluren (per subtraject) bij revalidatiebehandeling, waarbij de declaratiecode 14E490 gehanteerd wordt.

De onderstaande door de NZa vastgestelde declaratietarieven voor 2022, behorend bij betreffende declaratiecodes zijn:

14E489: € 285,40 (integraal tarief= WMG- tarief)

14E490: € 972,72 (integraal tarief= WMG- tarief)

De onderstaande door de NZa vastgestelde declaratietarieven voor 2023, behorend bij betreffende declaratiecodes zijn:

14E489: € 307,37 (integraal tarief= WMG- tarief)

14E490: € 1047,63 (integraal tarief = WMG- tarief)

Hiermee declareren wij conform de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor de laatst geldende declaratietarieven zie de website van de NZa - home-zorgsectoren-medisch specialistische zorg- zorgproductapplicatie - zoeken zorgproduct.

Klatte Pijncoaching is een zorgaanbieder zonder contract met zorgverzekeraars. 

Wanneer u een restitutiepolis heeft komt u in aanmerking voor volledige vergoeding van de zorgkosten van Klatte Pijncoaching door uw zorgverzekeraar.

Bij andere zorgpolissen kan het zijn dat de zorg slechts deels wordt vergoed en u een eigen bijdrage heeft.

Daarnaast kan het zijn dat uw zorgverzekeraar extra voorwaarden stelt, indien u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. 

Aangezien vergoeding plaatsvindt vanuit de basiszorg, dient u naast een eventuele eigen bijdrage ook rekening te houden met het verplicht eigen risico.

U heeft in ieder geval een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Ons advies is altijd vooraf met uw zorgverzekeraar te overleggen, ook met betrekking tot welke (extra) voorwaarden zij mogelijk stellen aan niet-gecontracteerde zorg, zodat u niet achteraf voor onaangename verrassingen komt te staan. Meer informatie over het declaratietraject en de wijze van facturering kunt u ook vinden in onze algemene voorwaarden.

Wachttijd en aannamebeleid.

Op dit moment zien wij ons tot onze spijt genoodzaakt tot het instellen van een (tijdelijke) aannamestop voor nieuwe patiënten. Het is helaas ook niet (meer) mogelijk om u aan te melden voor de wachtlijst. We adviseren u later in de tijd de website opnieuw te raadplegen voor eventueel nieuwe informatie over de dan geldende wachttijden en het aannamebeleid.

Conform richtlijn van de NZa berichten wij u over het volgende; wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met uw zorgverzekeraar opnemen voor wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk (elders?) sneller geholpen kunt worden. 

Klachten en de geschillencommissie

Liever niet natuurlijk, maar het kan natuurlijk altijd een keer gebeuren dat u het gevoel heeft gekregen dat er naar u toe onzorgvuldig is gehandeld of dat u vindt dat bepaalde zaken beter hadden gekund. We hopen dat u dan contact met ons opneemt, zodat wij dit met u kunnen oplossen. Mocht u toch behoefte hebben aan ondersteuning hierin, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris, die kan helpen met advies en mede kan ondersteunen in het zoeken naar een oplossing. Bij het indienen van een schriftelijke klacht zullen wij zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk 6 weken na indiening van deze klacht met een oordeel komen. Mocht er onverhoopt toch geen oplossing tot stand komen, dan kunt u zich tot een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie (Zorggeschil) wenden om daar het geschil aan voor te leggen. Informatie hierover kunt u terugvinden in het Reglement%20Geschilleninstantie%20Zorggeschil.pdf en  Toelichting%20Klachtenregeling.pdf


Correspondentie graag richten aan:

Klatte Pijncoaching 

t.a.v. drs. M.A.P. Klatte, Revalidatiearts

postadres:

Meijerinkveldkampsweg 2

7495VB Ambt Delden, Overijssel 

T: 06 839 131 14

Mail: klattepijncoaching@gmail.com 

BIG-registratie: 39022045001

AGB-code: 03027305

AGB-code Klatte Pijncoaching: 03095407

KvK-nummer: 57251622

 

Voor referenties verwijzen wij u graag naar de zorgkaart Nederland; http://zorgkaartnederland.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene%20Voorwaarden%20KPC%20versie%201.2%2001-2019.pdf